Open main menu

WikiShia β

List of Works by Misbah Yazdi

This article is about "List of works by Muhammad Taqi Misbah Yazdi". For more information about the author, see Muhammad Taqi Misbah Yazdi.

List of Works by Misbah Yazdi is collection of works by Ayatullah Misbah Yazdi a Shia scholar in Iran. He wrote in exegesis of Qur'an, Islamic philosophy, belief, theology, ethics and political thoughts. His collection of works published by Mu'assisa Amuzishi Imam Khomeini in a software as Mishkat.

Works which are listed by his website, are as following:

The Mishkat, collection of works by Misbah Yazdi
 • Akhlaq dar Qur'an (3 vol.)
 • Adharakhshi digar az aseman karbala
 • Azadi, nagufta ha wa nukta ha
 • Islahat, risha ha wa tisha ha
 • Aftab wilayat
 • Amuzish 'aqa'id (3 vol.)
 • Amuzish falsafa (2 vol.)
 • 'A'yin parwaz
 • Akhlaq islami
 • Insan-shinasi dar qur'an
 • Inqilab islami wa risha hayi an
 • Inqilab islami, jahashi dar tahawwulat siyasi tarikh
 • Idu'ulujy tatbiqi
 • Buzurgtarin farida
 • Behtarinha wa badtarinha az didgah nahj al-balagha
 • Be pishwaz khurshid gharb
 • Be suyi 'u
 • Be suyi to
 • Be suyi khudsazi
 • Pasukh-hayi ustad be jawanan pursishgar
 • Pasdari az sangar hayi idu'ulujik (6 vol.)
 • Partuwi az imamat wa wilayat dar qur'an karim
 • Pursish-ha wa pasukh-ha (5 jild)
 • Pand-hayi Imam Sadiq (a) be rahjuyan-i sadiq
 • Pand-hayi ilahi
 • Pand jawid (2 vol.)
 • Payam mawla az bastar shahadat
 • Pish niyaz hayi mudiriyat islami
 • Ti'dad qara'at ha
 • Ta'liqa ala nahayat al-hikma
 • Tamashayi farzanigi wa furuzandigi
 • Tahajum farhangi
 • Tawhid dar nizam 'aqidati islam
 • Inqilab islami, jahashi dar farayand tahawwulat bayn al-milal
 • Jami'a wa tarikh dar qur'an
 • Jami'iyyat Qur'an
 • Jami az zulal kawthar (character of Fatima al-Zahra' (a))
 • Janha fadayi din
 • Jur'a'i az daryayi raz
 • Jang wa jahad dar qur'an (2 vol)
 • Jahan-shinasi dar qur'an
 • Jawanan wa mushkilat fikri
 • Chikida chand bahth falsafi
 • Chikida'i az andisha hayi bunyadin islami
 • Hakimana tarin hukumat: kawushi dar nazariya wilayat faqih
 • Huquq wa siyasat dar qur'an
 • Khudashinasi dar qur'an
 • Khudshinasi barayi khudsazi
 • Dar partuw adharakhsh
 • Dar partuw wilayat
 • Dar just-o-juyi irfan islami
 • Durus falsafa
 • Durus falsafa akhlaq
 • Din wa azadi
 • Rabita 'ilm wa din
 • Rahshinasi dar qur'an
 • Rahnama shinasi dar qur'an
 • Rahiyan kuyi dust
 • Rasatarin dadkhahi wa rushangari (sharh khutba fadakiyya. 2 vol.)
 • Rastgaran
 • Rah tusha (2 vol.)
 • Zan, nimi az peykar ijtima'
 • Zinhar az takabbur
 • Sajjada hayi suluk (2 vol.)
 • Safar be sarzamin hizar 'ayeen
 • Seyri dar sahil
 • Simayi payambar a'zam dar 'ayina nahj al-balagha
 • Simayi sarafrazan (2 vol.)
 • Silsila mabahith islam, siyasat wa hukumat
 • Sharh 'ilahiyat shafa (2 vol.)
 • Sharh burhan shafa (4 vol.)
 • Sharh jild awwal asfar arba'a (2 vol.)
 • Sharh jild hashtum asfar arba'a (2 vol.)
 • Sharh nihayat al-hikma (2 vol.)
 • Ibrat-hayi khurdad
 • Falsafa akhlaq
 • Qur'an dar 'ayina nahj al-balagha
 • Qur'an shinasi (2 vol.)
 • Qalamruw din
 • Kawush-ha wa chalish-ha (2 vol.)
 • Mabahithi piramun hawza
 • Ma'rifat shinasi intiqadi
 • Nazariya huquqi islam (2 vol.)
 • Nazariya siyasi islam (2 vol.)
 • Nigahi guzara be nazariya wilayat faqih
 • Guftman rushangar
 • Naqdi fishurda ba 'usul Marxism
 • Naqsh taqlid dar zindigi insan
 • Yad-i 'u (Dhikr wa dhakiran dar kalam Amir al-mu'minin (a))
 • Naqd wa bar-rasi makatib akhlaqi
 • Mabahithi piramun 'irfan
 • Yad-i tu
 • Najwayi 'ashiqana
 • Shukuh-i najwa
 • Sahbayi hudur
 • Tufan fitna wa kishti basirat
 • 'Ibrat-hayi khurdad
 • Uruj ta binahayat
 • Qur'an shinasi (ma'arif quran 6 vol)
 • Kalimat hawl falsafa akhlaq
 • Keyhan shinasi (ma'arif qur'an 2)
 • Liqayi 'ilahi
 • Mabahithi piramun masa'il i'tiqadi wa akhlaqi
 • Nigahi guzara be basij wa basiji
 • Nigahi guzara be huquq bashar az didgah islam